Kategorie: Poradna

Zajímavý odkaz na paradox volby

Prosinec 29th, 2009

Pro všechny, kteří přemýšlejí nad životem, nad bohatstvím, nad svobodou…doporučujeme zhlédnout:

http://www.ted.com/talks/lang/cze/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice.html

Rodina – základ státu?

Prosinec 21st, 2009

Jedno staré české přísloví říká: „Kde rodina v rozboji, tam je zlato na hnoji.” V souvislosti s tolik diskutovanou světovou ekonomickou krizí mne napadá, zda zde není určitá souvislost. Domnívám se, že zde jisté paralely jsou…kde nefungují rodiny, nemůže řádně ani fungovat stát…základ státu se nám evidentně hroutí!

„Rodina je podle sociologické definice skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Existuje  několik variant uspořádání rodiny. Základní „jádrovou” rodinu tvoří muž a žena a jejich děti, zatímco „rozšířená” rodina zahrnuje prarodiče, tety, strýce a bratrance. Další modely jsou polygamní (obvykle patriarchální) rodina a neúplná rodina s jedním rodičem (obvykle ženou). Ačkoliv právní řád ČR rodinu výslovně nedefinuje, pokládá za ni především rodinu založenou manželstvím. Rodinu lze však zároveň i chápat jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny nejen manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými vztahy a zvláště společným způsobem života. Další definice popisují rodinu prostřednictvím jejích funkcí: funkce reprodukční, sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální.” Tolik z definice z Wikipedie – otevřené encyklopedie. Zamysleme se hlouběji nad některými pojmy z této definice:

Manželství

V důsledku překonání společenskému odsudku rozvodu, ke kterému došlo zhruba v 70. letech 20. století, manželství uzavírá stále méně párů, stoupá počet volně žijících párů a také stoupá rozvodovost. Tento společenský jev je velice složitý a jistě by zasloužil podrobnější rozbor, ale domnívám se, že se částečně na rozpadu manželství podílela změna ve společenském postavení žen. Ženy dnes již nejsou finančně a společensky závislé na mužích. Vzpomínám si, že ještě před několika lety se na svobodné matky pohlíželo „skrze prsty”. Myslím si, že v dnešní době je tomu jinak. Podle ČSÚ ze 14.12.2009 „…v roce 2009 rovněž dál rostl počet dětí narozených mimo manželství. Za tři čtvrtletí letošního roku se neprovdaným ženám narodilo přes 34.600 dětí; jejich podíl na celkové porodnosti vzrostl na 38,5 procenta z loňských 35,9 procenta ve stejném období…” Rostoucí počet svobodných matek dnes nikoho nepřekvapuje. Proč tomu tak je? Zvolily si to ženy samy? To je obecně rozšířená představa. Faktem však zůstává, že „…z výzkumů z roku 2008 vyplynulo, že  56% svobodných matek v Česku do manželství nevstoupilo jen proto, že si je partner nechtěl vzít…” Takže to tak svobodná volba nebyla!

Statistika hovoří jasně, že i když stále existují manželství, kde muž a žena založili rodinu, která plní všechny svoje funkce, existuje velký počet mužů, kteří nechtějí vstupovat do manželství a plnit kromě reprodukční ostatní základní funkce rodiny: sociálně ekonomické, kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální. Myslím, že svalit vinu na muže a nehledat hlubší příčinu tohoto stavu by však celý problém příliš zjednodušovalo. Domnívám se, že dnešní trend je právě důsledkem rozvolnění pohledu na tradiční rodinný model. Dnešní čtyřicátníci a padesátníci, kteří často sami pocházejí z rozpadlých rodin, neznají některé vzorce chování, které by mohli odpozorovat od svých vlastních rodin. Dnes totiž vyrůstá již třetí generace, která se jen těžko orientuje v takzvaných tradičních hodnotách. Syn, který vyrůstal bez otce se jen těžko sám stává odpovědným otcem. Položme si otázku, nezůstala navzdory obrovským společenským změnám role ženy v podstatě stejná? Role matky se příliš nezměnila, zato role muže coby ochránce před vnějším nepřítelem a ekonomický zdroj se změnila zásadně. Kde se mají muži naučit, jak plnit kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální funkce, než ve vlastních rodinách?

Výchova dětí

Tímto se dostáváme k dalšímu důležitému tématu: „…dospělí členové (rodiny) jsou odpovědní za výchovu dětí…” Známý pedagog J. F. Herbart řekl:
„Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.” Je důležité si uvědomit, že se nejvíce učíme napodobováním. Dospělí členové rodiny jsou dětem vzory v chování: jeden k druhému, ke starším, k sousedům, k učitelům, k majetku vlastnímu i cizímu…a mohli bychom pokračovat dlouho. Někteří lidé zdůrazňují význam školy na výchovu dítěte. Ano, škola má své nezastupitelné místo, ale je to především rodina, odkud si dítě nese „svoji výbavu do života”. Odborníci dokonce hovoří o prvních 6-7 letech života jako o nezastupitelném základu na celý další život. Tento základ pokládají rodiče (nebo jiné osoby, zastupující tuto roli). Domnívám se, že otec a matka rovným dílem. Nechci říci, že děti, které vychoval jen jeden z rodičů, nemůže být řádně vychováno. Zde záleží na tom proč, kdy a jak došlo k odloučení. Dle mého názoru je nejvhodnější, aby bylo dítě vychováváno oběmi rodiči, kteří by se měli usilovat zůstat spolu po celý život. Jedině tak mohou výchovně působit na své dítě, hovořit spolu o výchovných metodách, měnit je, korigovat, hledat společné řešení, milovat své dítě, přijímat jej, chránit jej a poskytovat mu zázemí a bezpečí. Zní to jako neskutečná pohádka? Možná, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že to možné je.

Svazek muže a ženy

V této oblasti se, myslím, stavím na velmi tenký led. Dovolím si být politicky nekorektní a zpochybnit tolik diskutovaný svazek ženy se ženou a muže a mužem. Jsem totiž přesvědčena, že manželství, coby základ rodiny, tvoří úzký svazek mezi mužem a ženou. Svazek, kde se muž s ženou doplňují, kde jejich rozdílnost tvoří základ jednoty a rozmanitosti pohledu, tolik potřebný k vytváření vztahů v rodině. Nechci polemizovat o legitimnosti registrovaných svazků, jde mi o to, zamyslet se, zda může dítě z takového svazku najít svoji vlastní identitu, která je tolik potřebná k pochopení sebe sama a účelu vlastního bytí. Samozřejmě, že v našem životě hrají velkou roli dědičné sklony, ale stále platí, že se učíme napodobováním. Jak bude zvládat roli manželky a matky dívka, která vyrostla ve svazku dvou žen? Jak se bude chovat ke své partnerce chlapec, který vyrostl ve stejném svazku? Nejsem si jistá, zda by výzkum v této oblasti byl politicky přijatelný, aniž by člověk byl označen za homofobika. Jde mi o to nastolit tuto otázku a zamyslet se z pohledu jedné ze základních funkcí rodiny: reprodukční a výchovné.

Řešení existuje?

Je evidentní, že klasický model rodiny se rozpadá. Vraťme se ještě jednou ke starému českému přísloví: „Kde rodina v rozboji, tam je zlato na hnoji.” Zdá se tedy, že pokud se rodina rozpadá, má to také vliv na stát a jeho bohatství. V jakých oblastech? Domnívám se, že se to promítá do všech oblastí života státu: sociální politiky, financí, zdravotnictví, školství, morálky, kriminality, legislativy, dokonce bych řekla i do obrany.  Co to znamená konkrétně? Stát vydává nemalé prostředky na pomoc rodinám, které se rozpadly. Osamělé matky často zůstávají bez prostředků a jsou závislé na sociálních dávkách. Stát financuje sociální a právní ochranu dětí, provoz ústavů, ve kterých končí děti, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Je jistě zajímavé, že dle sdělení dětské lékařky, jsou děti z ústavů menšího vzrůstu než srovnatelné děti z běžných rodin. Tyto děti mají vyšší nemocnost. Osamělé matky s malými dětmi jsou na trhu práce znevýhodňovány. I když se to oficiálně nepřiznává, zaměstnavatelé je neradi zaměstnávají právě z důvodu nemocnosti jejich dětí. Děti z rozpadlých rodin mají častěji výchovné problémy ve škole. A jaká je souvislost mezi s dětmi z rozpadlých rodin a kriminalitou? Pohled jinam se nebude tolik lišit od českých poměrů: „Následků rozvodovosti např. v Austráli si všímá Barry Maley (kniha Rodina a manželství v Austrálii): před 40 lety zde vyrůstalo v úplných rodinách 90% dětí, nyní toto číslo kleslo na 68%. V tom samém časovém období násilná trestná činnost mladistvých vzrostla čtyřikrát, stejně jako počet sebevražd u mladistvých mužského pohlaví. Mezi psychologické následky rozvodů pro děti Maley zahrnuje období emocionálních poruch, strach z odloučení, zoufalství, špatnou přizpůsobivost, špatné školní a pracovní výsledky a pro většinu těžkosti v oblasti vztahů v dospělosti. V knize Láska a ekonomie pak Jennifer Roback Morse uvádí, že děti z prostředí s pouze jedním rodičem mají o 50-80% vyšší pravděpodobnost antisociálního chování.”

Existuje tedy vůbec řešení? Nad tímto problémem se zamýšlejí mnozí odborníci: sociologové, psychologové, lékaři a samozřejmě politici. Myslím, že by se nad tím měl zamyslet každý normální člověk. Existuje vůbec řešení? Myslím si, že ano. Ne globální řešení, nařízené shora nebo v podobě závěru nějaké mezinárodní konference…myslím, že řešení vždy bude a je u každého z nás. U mne a u tebe. Jak se k tomu postavím já? Domnívám se, že každý z nás v rukou do určité míry drží „otěže svého života” a je nutné si uvědomit, že každé mé rozhodnutí je jako hozený kámen do vody. Vytvoří několik vln. Vln důsledků na mé bezprostřední okolí a také na mé širší okolí. Kolik už jsem slyšela názorů: „To, co dělám, je jen moje věc a nikomu do toho nic není!” Nesouhlasím s tím! Jsem přesvědčena, že to, co děláme, není jen naše věc. Tedy jako první krok k řešení vidím zdůraznění osobní odpovědnosti každého člověka.

Jako druhý možný krok řešení vidím z pohledu pedagoga a andragoga. To, co se předchozí generace učily od svých rodičů napodobováním a pozorováním, je nutné zprostředkovat jinak. Vidím jako potřebné pomoci generaci padesátníků, čtyřicátníků a také třicátníků pochopit jejich role a důležitost rodiny. V dnešní době informačních technologií je přístup k informacích tohoto druhu mnohem snadnější, ale na druhou stranu nestačí načíst vše z internetu a knih. Jsem přesvědčena, že by pomohly semináře pro rodiče, kde by účastníci trénovali komunikaci mezi sebou, s dětmi, řešili modelové situace. Pomohly by speciální kurzy pro otce a matky, pro osamělé rodiče a také kurzy pro děti a mládež. Vím, že nějaké vlaštovky v této oblasti už jsou, ale v žádném případě to není masová záležitost. Myslím, že čekat až masová bude, nemá smysl. Je nutné začít teď, každý sám u sebe. Vždyť jak řekl Alexandre Vinet: „Osud státu závisí na osudu každé rodiny.”

Libuše Pavelková

Použité zdroje on-line ze dne 17.12.2009:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina

http://citaty.net/citaty-o-rodine/2

http://archiv.soc.cas.cz/download/625/DaV0702_p141_154.pdf

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babyboom-se-v-cesku-zastavil/411880

http://ona.idnes.cz/psychologove-pro-dite-je-lepsi-neuplna-rodina-nez-spatne-fungujici-1ft-/ona_vztahy.asp?c=A081027_155925_ona_vztahy_ves

http://stoces.blog.idnes.cz/c/26286/Ceska-otazka-jez-je-i-otazkou-svetovou.html

Hostitelská péče dětí z dětských domovů

Srpen 21st, 2009

Nabídnout dítěti, které nikdy nemělo příležitost poznat vlastní rodinný život, alespoň krátkodobý pobyt v jiné rodině, je často jedinou příležitostí, aby alespoň zahlédlo jak by to mohlo a mělo chodit v normální rodině. Má možnost vybudovat si tak nutné sociální vazby, které v ústavním zařízení nelze navázat.

Následující vysvětlení pro zájemce jsme převzali ze stránek Fondu ohrožených dětí (http://www.fod.cz/stranky/adopce/nrp/host_pece.htm)

Hostitelská péče (pobyt podle § 30 zák. o sociálně-právní ochraně dětí)
Obsah
Úvod
Kdo o hostitelské péči rozhoduje
Jak dlouho může hostitelská péče trvat
Jaké podmínky musí splňovat žadatel o hostitelskou péči
V jakých případech se hostitelská péče využívá
Kdy je hostitelská péče nevhodná
Z dopisu hostitelské rodiny
Z dopisu ředitele DD Mgr. Václava Školy
I když zákon termín “hostitelská péče” neužívá, běžně se jím označuje pobyt dítěte z ústavu u jiných osob než rodičů, který od 1. 4. 2000 umožňuje § 30 zákona č. 359/1999Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Budeme tedy nadále i my používat vžitý název hostitelská péče.

Kdo o hostitelské péči rozhoduje

Hostitelskou péči resp. pobyt dítěte u rodičů či jiných fyzických osob může dítěti s nařízenou ústavní výchovou povolit ředitel či jiný pověřený pracovník ústavního zařízení za těchto podmínek:

  • k pobytu dá předchozí písemný souhlas obecní úřad obce s rozšířenou působností místa trvalého bydliště dítěte,
  • je-li místo trvalého pobytu osob, u kterých má dítě pobývat, odlišné od trvalého pobytu dítěte, musí si obecní úřad před vydáním souhlasu vyžádat vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností místa trvalého bydliště těchto osob (žadatelů),
  • jestliže bylo dítě do ústavního zařízení umístěno na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, je potřeba i jejich předchozí písemný souhlas, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka,

Hostitelskou péči lze povolit i u dítěte, které se v ústavním zařízení nachází na základě předběžného opatření, takže ústavní výchova dosud není nařízena. Toto stanovisko nám v jednom sporném případu písemně potvrdilo i MPSV.

Žádost o hostitelskou péči se podává u ředitele ústavního zařízení, které si pak samo vyžaduje výše uvedený předchozí souhlas resp. souhlasy.

Jak dlouho může hostitelská péče trvat

První pobyt může být povolen nejvýše na 14 dnů, může však být na základě písemného souhlasu výše uvedeného obecního úřadu místa trvalého bydliště dítěte neomezeně prodloužen na delší dobu.

Pobyt může být také pravidelně nebo nepravidelně opakovaný (víkendy, prázdniny). Ke každému opakovanému pobytu je však zapotřebí nové rozhodnutí a výše uvedené souhlasy obdobně jako k prvému pobytu.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel o hostitelskou péči

Zákon v tomto směru žádné podmínky pro žadatele o hostitelskou péči neurčuje. Z toho důvodu je praxe značně nejednotná a záleží na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, jaká kriteria si v konkrétních případech stanoví.

Samozřejmě je nutno mít za prokázáno, že žadatelé skýtají záruku řádné péče o dítě. Měly by to tedy být osoby občansky i trestně bezúhonné, s vhodnými bytovými podmínkami a bez finančních problémů. Péči o dítě totiž obvykle plně hradí z vlastních zdrojů, neboť zákon žádné hmotné zajištění pro hostitelskou péči nestanoví. Pouze v případě dlouhodobého pobytu by bylo možno domáhat se alespoň přídavku na dítě jako zvláštní příjemce.

Úřadům obvykle postačuje provedení sociálního šetření a výpis z rejstříku trestů, někdy se ale vyžaduje i psychologické vyšetření žadatelů.

V jakých případech se hostitelská péče využívá

Dlouhodobá hostitelská péče se nejčastěji využívá u dětí, které by měly přejít do osvojení nebo pěstounské péče k žadatelům o hostitelskou péči, ale buď ještě nejsou splněny všechny právní předpoklady a je vhodné, aby dítě bylo v rodině co nejdříve, anebo jsou sice splněny právní podmínky osvojení či pěstounské nebo poručenské péče, ale prostřednictvím hostitelské péče se má ověřit, zda se dítě s novou rodinou dobře sžije a zda rodina jeho výchovu zvládne. V tomto případě se obvykle jedná o děti starší nebo zdravotně handicapované či výchovně problémové.

Opakovaná a pokud možno pravidelná víkendová a prázdninová hostitelská péče je vhodná pro děti spíše staršího školního věku nebo s již ukončenou povinnou školní docházkou, které nemají šanci na trvalou náhradní rodinu a prostřednictvím hostitelské péče mají možnost poznat život ve funkční rodině, navázat stabilní citové vztahy, získat víc podnětů i motivaci k pozitivnímu chování a hlavně mít “svého” člověka. Hostitelská rodina nezřídka dítěti pomáhá po dosažení zletilosti při vstupu do samostatného života. Ideální je, pokud takováto hostitelská péče postupně přeroste v péči pěstounskou.

Kdy je hostitelská péče nevhodná

Hostitelská péče je nevhodná převážně u malých dětí (ve věku zhruba od jednoho do osmi let), které se často velmi rychle citově naváží na hostitelskou rodinu a nedokáží rozumově zpracovat nutnost návratů do ústavního zařízení. Takové návraty je pak většinou silně traumatizují. V těchto případech je vhodné udělat vše pro nalezení trvalé náhradní rodiny, a to případně i profesionální, jejichž .síť by bylo zapotřebí urychleně vytvořit.

Za nevhodné se dále považují jednorázové pobyty, bez perspektivy opakování a rozvíjení vzájemných vztahů.

Z dopisu hostitelské rodiny

“…hned po našich dopisech před dvěma lety jsme navázali kontakt s DD ve Zvíkovském podhradí. Pan ředitel byl velice vstřícný, a tak velmi rychle došlo k dohodě. Za třináctiletým Milanem nikdy nikdo nejezdil. Měla jsem strach z jeho věku, protože mám svoje děti menší. Dnes už mi to nevadí. Začali jsme si ho brát na prázdniny a svátky a myslím, že spolu vycházíme vcelku dobře, mezitím ho navštěvujeme. Na procházky se k nám přidává spousta dalších dětí. Myslím si, že pro Milana je důležitý ten pocit, že někoho má, kdo na něj myslí a kam může alespoň někdy uniknout. A hlavně ví, že až mu bude osmnáct a bude muset opustit DD, že má kam jít. Na ulici ho nenecháme. Víte, myslím si, že je moc dobře, když se tyhle děti dostanou do celých a obyčejných rodin. Ony totiž vůbec nemají ponětí, jak se v nich žije. Stát se o ně materiálně velice dobře stará, nemají žádného nedostatku a ony si bohužel myslí, že to tak bude pořád a že to tak je všude. Milan se taky strašně divil, že nemůžeme dětem dopřát tolik věcí, co mají děti v některých DD. A každé léto dvakrát k moři. Ty děti jsou zvyklé plýtvat a ničeho si neváží, protože nevědí, jak těžce se na to musí pracovat. Nemyslete si, že jim to snad nepřeju, to vůbec ne, jen zase 100x víc chybí láska a pohlazení. Ale ony to kompenzují materiálními hodnotami a mám pocit, že až jednou spadnou rovnýma nohama do skutečného světa, bude to pro ně velká rána, se kterou se nebudou umět dobře vypořádat…”

Z dopisu ředitele DD Mgr. Václava Školy

“…chtěl bych se s Vámi podělit o některé nové zkušenosti s pobytem našich dětí v rodinách. Máme u nás děti většinou školního věku a v podstatě je u nich skoro nemožné, aby se dostaly do pěstounské péče. Většinou mají rodiče, kteří se o ně občas zajímají, a tím jim možná ještě víc komplikují život. A tak naše děti odcházejí na různé víkendové pobyty k lidem, kteří pro ně chtějí něco udělat. Na základě Vašeho doporučení se ozvaly další dvě rodiny z blízkosti našeho domova. U rodiny Š…., kteří jsou mladí a mají vlastní dítě, se začíná spolupráce slibně rozvíjet. Pochopili, že se nelze fixovat na jedno dítě, a tak navštěvují náš domov, všechny naše děti. Jsou ochotni, podle naší potřeby, kdybychom cítili, že je někdo moc osamělý, si vzít takové dítě na víkend. U druhé rodiny jsem byl trochu zaskočen. Jsou to ohromně hodní lidé. Bohužel, bez dětí. A také už trochu starší. Touží po dítěti nesmírně, jsou ochotni udělat vše, známe tyto problémy dokonale. Nakonec jsem se s nimi domluvil a jedno naše děťátko u nich bylo několik dní “na prázdninách”. Toto děťátko je náš Kája, pěkný zlobivec, 13 let. V duchu jsem si říkal, že ti dva dobráci trochu ztratí iluze. Opak je ovšem pravdou. Když jsem si pro Káju jel, oba byli velmi dojati a já s nimi. Nosím to stále v sobě. A to o dětských osudech dost vím…”

Kořeny dnešní moderní pedagogiky

Květen 24th, 2009

KOŘENY MODERNÍ ŠKOLY A PEDAGOGIKY

Jeden z reklamních sloganů švédské firmy Husquarna před časem říkal, že všechno, co jejich mimořádně kvalitní výrobky dnes dokáží a umějí, bylo vymyšleno, vyzkoušeno a ověřeno v průběhu uplynulých století. Obdobně bychom mohli konstatovat, že v podstatě všechny metody, které v oblasti vzdělávání považujeme dnes za přínosné, efektivní a moderní, o kterých máme představu, že pouze ony jsou schopny nás bezproblémově dovést do společnosti vzdělání 21. století, mají své hluboké historické kořeny. Přečíst celý článek »

Vaše dotazy…

Březen 19th, 2009

Máte otázky o křesťanské výchově? Jak účinně vést své děti? Nevíte si rady s jejich chováním? Vytáčí vás někdy vlastní děti? Napiště nám na adresu poradny

Expedice YDYKSEB I.

Březen 12th, 2009

letni

ZRUŠENO!!!! (aktualizace 20.5.2010)

Přečíst celý článek »