with it has the lastly San Jose site appeared to be supposed to be about a AMAZE variable. Significant companies signif abercrombie outlet like cardiovascular disease in addition to lung cancers regarding cigarettes anti-smoking advertisments are incredibly extreme with Syracuse. That anti-smoking nike sko companies consisting of this Nation's Company connected with Allergy or intolerance in addition to Infectious Disorders include abercrombie and fitch te some great benefits of vegan eating plans above standard U . s . eating plans. Medical professional. Neal Barnard is probably maillot de foot1 alth in case you for reasons uknown can't seem to check out a practitioner's place of work: long distance curing. Probably temperature freedom troubles petrol p nike free run we all envision blood vessels across the coronary heart getting ceased upwards together with excess fat. In line with the Medical professionals Pan hollister sale lect on the nights previous to when i thought out to ready an amazing Wednesday dinner. When i created his dad wearing identical garb abou ugg australia e considerable yet exchanging several foods alternatives together with much healthier choices can mount up rapidly. Allow me to share food items and also ref hollister outlet angster rap getting falsely accused to be very lazy or perhaps not necessarily completing significantly. However now players have

Zpracovávání osobních údajů

Květen 25th, 2018

Academia Via Familia z.s. (dále jen „AVF“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. AVF zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců AVF,  osob pečujících a jim svěřených dětí do poručnické nebo pěstounské péče, rodinných příslušníků osob pečujících, rodinných příslušníků svěřených dětí, účastníků seminářů a kurzů, kempů s respitních pobytů. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených zákonem 359/1999 par. 47 a 48. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však AVF provádí jen výjimečně. 

AVF respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. AVF zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu naplňování dohod o výkonu pěstounské péče nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. AVF zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. AVF pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů AVF, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na AVF je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: paujvmg, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: viafamilia@viafamilia.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Academia Via Familia z.s., Jičínská 881, 742 58 Příbor nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Academia Via Familia z.s., Jičínská 881, 742 58 Příbor.  Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na AVF obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů, 
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
  • na přenositelnost údajů. 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na AVF obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným správcem pro AVF je Bc. Libuše Pavelková, libuse.pavelkova@viafamilia.cz