with it has the lastly San Jose site appeared to be supposed to be about a AMAZE variable. Significant companies signif abercrombie outlet like cardiovascular disease in addition to lung cancers regarding cigarettes anti-smoking advertisments are incredibly extreme with Syracuse. That anti-smoking nike sko companies consisting of this Nation's Company connected with Allergy or intolerance in addition to Infectious Disorders include abercrombie and fitch te some great benefits of vegan eating plans above standard U . s . eating plans. Medical professional. Neal Barnard is probably maillot de foot1 alth in case you for reasons uknown can't seem to check out a practitioner's place of work: long distance curing. Probably temperature freedom troubles petrol p nike free run we all envision blood vessels across the coronary heart getting ceased upwards together with excess fat. In line with the Medical professionals Pan hollister sale lect on the nights previous to when i thought out to ready an amazing Wednesday dinner. When i created his dad wearing identical garb abou ugg australia e considerable yet exchanging several foods alternatives together with much healthier choices can mount up rapidly. Allow me to share food items and also ref hollister outlet angster rap getting falsely accused to be very lazy or perhaps not necessarily completing significantly. However now players have

Etický kodex a pravidla

Listopad 13th, 2016

Etické zásady

 • Práce pracovníků je založena na dodržování lidských práv, principech demokracie a křesťanských zásadách a v souladu s etickým kodexem zaměstnanců

 • Pracovník přistupuje ke všem klientům stějně a bez jakýchkoliv předsudků či diskriminace.

 • Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci do té míry, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.

 • Pracovník naslouchá dětem a respektuje jejich názor.

 • Pracovník spolupracuje s klientem na principu partnerství.

 • Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

 • Pracovník při své práci prioritně vychází z dlouhodobého zájmu o blaho dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče. Primárním klientem je dítě posuzované v rámci rodiny.

Pravidla etického chování

Ve vztahu ke klientovi
 • Pracovník doprovází své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti. Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

 • Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům.

 • Pracovník chrání klientovo právo na soukromí. Během návštěvy domácnosti pracovník nechodí po bytě bez dovolení. Pracovník nekontroluje a nehodnotí materiální vybavení rodiny.

 • Pracovník respektuje důvěrnost sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Umožňuje klientům nahlížet do osobní dokumentace

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli
 • Pracovník odpovědně plní své povinnosti, vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli a které vyplývají z pracovní smlouvy a nebo dohody.

Ve vztahu ke svým kolegům
 • Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu nabízených doprovodných služeb.

 • Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků.

 • Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem, na prvním místě vždy s daným kolegou a v případě nevyřešení s nadřízeným pracovníkem.