Od ovací k posměškům

Březen 27th, 2009

n_69_49Pomůcky: vlaječka nějakého sportovního klubu a několik palmových větviček

Téma: Provolávání slávy v palmovou neděli se obrací v pátek v posměch

Biblický text: Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!” Matouš 21,9 Vladař jim řekl: „Koho vám z těch dvou mám propustit?” Oni volali: „Barabáše!” Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?” Všichni volali: „Ukřižovat!” Namítl jim: „Čeho se vlastně dopustil?” Ale oni ještě víc křičeli: „Ukřižovat!” Matouš 27,21-23

Máš nějaký oblíbený sportovní tým? Já jsem vždycky byl(a) velkým fanouškem Dallas Cowboys (doplňte podle svých oblíbenců). Když před několika lety Cowboys zvítězili v Super Bowl, všichni o nich mluvili jako o „Americkém týmu” s velkým A. Kam jste se jen podívali, všude jste potkávali kluky (a dokonce i děvčata), kteří nosili trička s nápisem Dallas Cowboys. Po vítězství v Super Bowl se v Dallasu konal slavnostní průvod – Cowboys šli ulicemi města a lidé jim provolávali slávu a mávali. Teď, o pár let později, už Cowboys nejsou tak populární. Jejich fanoušci očekávali, že budou vítězit v Super Bowl každý rok, jenže Cowboys nesplňují jejich očekávání. Ovace se změnily v posměšky a mnozí z bývalých oddaných příznivců Cowboys opustili a provolávají slávu jiným týmům.
Už jsi slyšel, že se totéž stalo i Pánu Ježíši? Jestlipak víš, co je tohle? (Zvedněte palmové větve.) Ano, jsou to větve z palmy. V zemi, kde žil Pán Ježíš, rostly palmy všude. Větve z tohoto stromu se staly symbolem vítězství a radosti. V Ježíšově době lidé používali palmové větve při různých oslavách, když třeba nějaká významná osobnost projížděla ulicemi města – např. král. V neděli předtím, než Pána Ježíše ukřižovali, jel Pán Ježíš ulicemi Jeruzaléma na oslíkovi. Lidé, kolem kterých projížděl, mávali palmovými větvemi a volali: „Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!” Zástupy oslavovaly Pána Ježíše jako svého Krále.
O několik dní později Pána Ježíše zajali, odsoudili a vedli na vyvýšené místo, kterému se říkalo Golgota, aby ho tam ukřižovali. Ovace, které slyšel tehdy v neděli, se změnily v posměšky. Mnozí lidé, kteří jen několik málo dní předtím volali „Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!”, se teď obrátili proti Pánu Ježíši a křičeli: „Ukřižujte ho! Ukřižujte ho! On není náš král! Naším jediným králem je císař!” Dokonce dostali možnost si vybrat, jestli chtějí, aby byl propuštěn na svobodu vrah Barabáš nebo nevinný Pán Ježíš. A oni se rozhodli pro Barabáše, zatímco Pána Ježíše nechali ukřižovat. Mnozí jeho věrní ho opustili.
I my se musíme rozhodnout. Můžeme si vybrat, budeme-li následovat Pána Ježíše, který se stane Králem a Pánem našeho života, nebo jestli se k němu obrátíme zády jako ti lidé, kteří křičeli: „Ukřižujte ho! On není náš král!” Zůstaneme mu věrní?
Požehnaný Pane Ježíši, dnes jsme se rozhodli, že se staneš Králem a Pánem našeho života. Pomoz nám, abychom byli silní a následovali tě i tehdy, kdyby tě všichni ostatní opustili. Amen.

Stránka na vybarvování – Slavný příchod

Stránka na vybarvování – Slavný příchod 2

Copyright © 2001-109 Sermons4Kids Inc. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.
Translation © 2009 Academia Via Familia o.s.