Rockový koncert

Březen 10th, 2009

triumphal-entry-309x432Téma: Uctívání. Palmová neděle.

Pomůcky: kbelík naplněný kamením

Biblický text: Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ Lukáš 19,40

Možná se divíte, proč jsem dnes ráno s sebou přinesl(a) kbelík s kamením. Ti z vás, kdo se učíte anglicky, víte, že kamení se řekne „rock“, a já jsem slyšel(a), že tu asi bude rockový koncert. Vidím, že se někteří z vás smějete – nevěříte, že by toto kamení mohlo zpívat? Tak to já vám budu vyprávět příběh, co o tom pověděl Pán Ježíš.

Jednoho dne vjížděl Pán Ježíš na oslátku do Jeruzaléma. Jeho následovníci stáli podél cesty, oslavovali Pána Ježíše a volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Tím způsobili docela velký rozruch, což se některým náboženským vůdcům vůbec nelíbilo. Proto Pána Ježíše požádali, aby své učedníky napomenul a zakázal jim vykřikovat takové věci. Pán Ježíš jim odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“

Jsem zvědavý(á), co byste řekli, kdyby toto kamení začalo dnes ráno volat. Možná by jeden z nich mluvil o tom, jak malý chlapec David, který byl pastýřem, pomocí jednoho malého kamínku zabil obra Goliáše, aby ukázal, že když je Pán Bůh na naší straně, můžeme udělat cokoliv.

Jiný by mohl vyprávět, jak prorok Elijáš použil kameny k vybudování oltáře. Na tomto oltáři se obětovalo Hospodinu na důkaz toho, že on je jediný pravý Bůh.

Třeba tento kámen by mohl povědět, jak Šalomoun využil kameny ke stavbě nádherného chrámu, aby lidé měli místo, kde by uctívali Pána Boha.

A další by nám mohl připomenout, že Pán Ježíš jednou vyprávěl příběh o moudrém muži, který postavil svůj dům na skále. Když se později přihnala bouře, tento dům zůstal stát.

Ano, tyto kameny by nám mohly povědět mnoho příběhů, ale my je nenecháme. Tak jako Ježíšovi následovníci stáli podél cesty, aby mohli oslavovat svého Krále, i my jsme dnes tady, abychom oslavovali svého Krále. Dokud to budeme dělat, nebude třeba, aby volaly tyto kameny.

Pane Bože, víme, že bys raději slyšel nás, jak tě oslavujeme, než abys šel na „rockový“ koncert. A tak, Pane, vyvyšujeme tvé jméno – sláva tobě na výsostech! Amen.

Stránka na vybarvování: “Slavný příchod”

Copyright © 2001-109 Sermons4Kids. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Translation © 2009 Academia Via Familia o.s.